Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Riemst vervangt rubberkorrels kunstgrasvelden

Het Belang van Limburg publiceert vandaag een onderzoek naar de aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen, kortweg PAK’s, op de Limburgse kunstgrasvelden. Ook de gemeente Riemst gaf toestemming om de kunstgrasvelden van voetbalclubs Herderen-Millen en Vlijtingen VV te onderzoeken. De bevindingen kan je vandaag in de krant lezen.

In Limburg gaat het over 21 kunstgrasvelden met rubberkorrels in openlucht. Sommige velden zijn eigendom van een voetbalclub (bv. de jeugdterreinenvan KRC Genk of STVV), de andere zijn aangelegd met de financiële steun van de gemeente of zijn eigendom van de gemeente zelf.

Om wetenschappelijk verantwoord te kunnen werken, heeft Het Belang van Limburg aan de eigenaars van de velden toestemming gevraagd om stalen te mogen nemen. Die vraag is langs de verschillende schepencolleges gepasseerd. De krant kreeg uiteindelijk de toestemming om 19 van de 20 velden te laten bemonsteren en analyseren door het team van professor Robert Carleer van de UHasselt (Laboratorium Toegepaste en Analytische Chemie). De gemeente Riemst heeft toestemming gegeven om stalen te nemen op de kunstgrasvelden van Herderen-Millen en Vlijtingen VV.

Lees hier alle artikels van Het Belang van Limburg uit de krant van zaterdag 11 maart 2017: 

gemeente-riemst--zaterdag-11-maart-2017-2.pdf

Resultaten onderzoek UHasselt

De gemeente Riemst heeft kennis genomen van de resultaten van het onderzoek. Voor alle duidelijkheid: de rubberkorrels op de kunstgrasvelden van Herderen-Millen en Vlijtingen VV beantwoorden vandaag aan de Europese normen voor industriële mengsels, waar kunstgrasvelden onder vallen. 

De krant onderzocht of dit ook nog het geval is, mocht de consumentennorm categorie 2 en 3 gehanteerd worden. Vandaag is deze norm nog niet de richtlijn. De discussie over welke norm nu de norm moet worden is nog volop gaande, bijkomend onderzoek moet daarin meer duidelijkheid brengen.

Als gemeente wachten we de uitkomst van deze discussie niet af, en hanteren we het voorzichtigheidsprincipe. Daarom zullen we de rubberkorrels op de kunstgrasvelden laten vervangen.

Omdat we staan voor een transparant beleid, publiceren we hier ook de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Hasselt zoals ze ons zijn bezorgd door de krant Het Belang van Limburg: 

Resultaten_onderzoek_rubberkorrels_kunstgrasvelden_UHasselt_en_Het_Belang_van_Limburg.pdf

Officieel persbericht vanuit Gemeente Riemst

Riemst vraagt aan voetbalclubs Vlijtingen VV en Herderen-Millen om niet meer op de kunstgrasvelden te spelen. Die vraag komt er naar aanleiding van het onderzoek van de Universiteit Hasselt in opdracht van Het Belang van Limburg. De gemeente overlegt nu met de clubs of dit haalbaar is en wil ook onderzoeken op welke manier de rubberkorrels kunnen geruimd worden en vervangen door een evenwaardig en veilig product.

Op vraag van Het Belang van Limburg heeft de gemeente Riemst toelating gegeven om de rubberkorrels van beide kunstgrasvelden door de Universiteit Hasselt te laten onderzoeken op de aanwezigheid van polycyclische aromatische koolwaterstoffen, kortweg PAK’s, die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Mark Vos, burgemeester: "Wij kunnen vandaag niet met zekerheid zeggen of het rubbergranulaat dat gebruikt wordt op onze kunstgrasvelden kankerverwekkend is of niet, noch of we elk mogelijk risico kunnen uitsluiten. Daarnaast bestaat er vandaag grote onduidelijkheid over welke norm best gehanteerd wordt als het over rubberkorrels op kunstgrasvelden gaat. Als toxicologen vandaag adviseren dat de aanwezigheid van PAKs in rubbergranulaat op sportvelden zoveel mogelijk vermeden moet worden of in het geval van aanwezigheid dat ze best niet de maximumwaarden die gelden voor consumentenproducten mogen overschrijden, wie zijn wij dan om dat tegen te spreken? Wij willen elk mogelijk gezondheidsrisico zoveel mogelijk uitsluiten. Als overheid hebben wij daarin een grote verantwoordelijkheid, over de gezondheid van de mensen, en in het bijzonder van kinderen valt niet te onderhandelen.”

Vandaag is er geen duidelijk standpunt noch in Vlaanderen, noch in Europa over welke norm of richtlijn best gevolgd wordt.

Mark Vos, burgemeester: “De hele discussie toont vooral aan dat er veel ongerustheid heerst, maar niemand kan vandaag die ongerustheid volledig wegnemen. Daarom gaan we over tot actie. We hebben onze voetbalclubs geïnformeerd over de resultaten en overleggen nu of het haalbaar is om niet meer te trainen of spelen op de kunstgrasvelden. Voor ons staat hierin de volksgezondheid voorop. Daarnaast gaan we meteen onderzoeken welke producten er bestaan om die rubberkorrels te vervangen. Uiteraard willen we ook dat het vervangproduct veilig is en geen gezondheidsrisico inhoudt. De kosten om de huidige velden te saneren en het kopen van een alternatief zullen gefinancierd worden door de gemeente.”

Christian Bamps, schepen van Sport: “Dat dit geen leuk nieuws is voor onze voetbalclubs, begrijpen we maar al te goed. We gaan hen begeleiden om uitwijkmogelijkheden te vinden en onderzoeken of de gemeente eventueel kan tussenkomen in de geleden verliezen. In Riemst ondersteunen we onze verenigingen omdat we vinden dat zij een belangrijke rol spelen in de sociale samenhang in onze gemeente. Dat zal in dit geval niet anders zijn, uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen.”

De gemeente Riemst hoopt dat andere Limburgse gemeenten zich verenigen om samen met één dossier naar Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters te stappen.

Mark Vos, burgemeester: “Limburg heeft een goede traditie van samenwerking. Ik doe dan ook graag een oproep om samen aan tafel te gaan en te bekijken op welke manier een groepsaankoop voor een alternatief instrooimiddel mogelijk is, waarbij vooraf de normering duidelijk is en getoetst kan worden. Daarnaast lijkt het me ook zinvol om samen te pleiten voor een duidelijke Vlaamse richtlijn of norm en oma de vraag naar een mogelijke compensatie op tafel te gooien.”

Achtergrondinformatie

In 2016 heeft de gemeente Riemst twee kunstgrasvelden gesubsidieerd voor de jeugdwerking van de voetbalclubs Vlijtingen en Herderen-Millen, goed voor een éénmalige toelage van 640.242,46 euro. Voorwaarde voor de toelage was dat er een nieuwe vzw werd opgericht die beiden jeugdwerkingen samenbrengt. En zo werd vzw JeugdVoetbalopleiding Groot Riemst geboren. De club telt vandaag 300 jeugdspelers, verspreid over meer dan 25 ploegen. Ook de eerste ploeg van Vlijtingen VV traint en speelt op het kunstgrasveld in Vlijtingen.

Genan, de leverancier van beide kunstgrasvelden, kan de nodige certificaten voorleggen die aantonen dat de rubberkorrels ruim voldoen aan de actuele Europese REACH-norm voor industriële mengsels.

De gemeente Riemst heeft naar aanleiding van de eerste Zembla reportage in Nederland - die heel wat stof deed opwaaien over het gezondheidsrisico van spelen op kunstgras - via de Universiteit Gent nog een bijkomend onderzoek laten doen naar de DIN 18035-7 normering door een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland. In dit onderzoek zijn de zware metalen getest in de rubberkorrels. De conclusie was duidelijk: de geleverde rubberkorrels voldoen aan de strenge Duitse norm en bevatten dus geen vervuiling.

Een evaluatie van het Europese Agentschap ECHA van de beschikbare onderzoeken naar de gezondheidseffecten van gerecycleerd rubber op kunstgrasvelden wijst intussen uit dat het risico voor sporters, inclusief kinderen en mensen die de velden aanleggen, heel laag is. 

Ook het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt dat het op basis van de huidige wetenschappelijke kennis geen aanwijzingen heeft dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat tot risico’s leidt voor de gezondheid. Zij formuleren wel enkele adviezen. Hun advies kan je hier nalezen: Advies Agentschap Zorg en Gezondheid


Comments