Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Brand grotten Muizenberg Kanne

DONDERDAG 27 JULI - 18.00 u.

De brand die de afgelopen week woedde in de grotten van de Cannerberg is geblust. Gisteren en vandaag heeft de brandweer alle hooi en stro naar buiten gehaald en geblust. 

Rondom de grotten vinden vanavond nog opruimwerkzaamheden plaats en de ventilatoren zullen de hele nacht blijven draaien om de grotten zoveel mogelijk van de rook te ontdoen.

Morgenochtend zal de brandweer een laatste inspectie uitvoeren, waarbij gekeken wordt naar eventueel kleine smeulende resten en het CO gehalte wordt gecontroleerd. Als dit in orde wordt bevonden dan volgt de overdracht aan de Provincie Nederlands-Limburg.

De brandweer verricht vanavond nog metingen in de woningen aan de Muizenberg. Daarna kunnen de bewoners terug naar hun woning. 

WOENSDAG 26 JULI - 18.00 u.

Vanochtend is de brandweer begonnen met het transporteren van het hooi en stro uit de grotten van de Cannerberg. Tijdens de inzet inspecteert de geoloog voortdurend de staat van de grot en voor de hulpverleners zijn diverse voorzorgsmaatregelen getroffen. Dit om een zo veilig mogelijke werksituatie te creëren. Tot dusver verloopt de actie voorspoedig.

Het transporteren van het hooi en stro levert rookoverlast op voor de directe omgeving. De gemeente Riemst heeft daarom besloten om de bewoners van 7 woningen een alternatieve verblijfplaats aan te bieden. 

De brandweerinzet kan nog enkele dagen duren en gedurende deze periode adviseert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (België) om tijdelijk elders te verblijven.

Gedurende de actie wordt de luchtkwaliteit voortdurend gemonitord. De resultaten van de metingen vallen binnen de normen. 

De brandweer werkt vannacht door. Dat kan betekenen dat de omgeving last kan blijven hebben van de rook. ​​De inwoners van Kanne is gevraagd om bij overlast door rook, ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

DINSDAG 25 JULI - 18.30 u.

De brandweer gaat vanaf woensdagochtend 26 juli over tot een nieuwe wijze van bestrijding van de brand in de Cannerberg. Na uitgebreid onderzoek en analyse van de brandweer hebben de gemeentes Riemst en Maastricht dit in overleg met de betrokken hulpdiensten besloten. 

Geconstateerd is dat het gecontroleerd laten uitbranden van het materiaal mogelijk zeer lang zal duren, waarbij de overlast voor omwonenden en omliggende bedrijven door rook ook voortduurt. Na intensief onderzoek door diverse experts is vastgesteld dat de grotten betreed kunnen worden door hulpverleners en gespecialiseerde machines.

Vanaf woensdag 10.00 uur gaat de brandweer daarom, in samenwerking met gespecialiseerde diensten, het hooi en stro uit de grotten verwijderen. Hierna wordt het materiaal veilig gesteld en naar een centrale plek gebracht, waar het definitief geblust wordt. Hierbij worden de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen. Deze operatie zal naar verwachting enkele dagen duren.

Overlast door rook
Tijdens de operatie kan de overlast door rook toenemen. Meetploegen monitoren daarom de luchtkwaliteit. Omwonenden is gevraagd om bij overlast door rook, ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Gebied afgezet
Het gebied blijft afgezet omwille van de veiligheid. Ook de Muizenberg blijft afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Het gangenstelsel is altijd verboden gebied. 

 

DINSDAG 25 JULI - 10.00 u.

De gisteravond aangebrachte dekzeilen hebben een gunstig effect gehad op de rookoverlast voor de directe omgeving.

De verkenning die gistermiddag is uitgevoerd heeft het beeld opgeleverd dat de pilaren in de grot dusdanig stabiel zijn dat totale instorting niet aan de orde is. Het risico op vallende brokstukken is echter wel aanwezig. Het gaat hierbij om brokstukken tussen de 1 en 500 kg.

Vandaag wordt verder overleg gepleegd over de bestrijding van de brand. Een mogelijke optie die onderzocht wordt, is het naar buiten transporteren van het hooi en het stro om het daar uit elkaar te trekken en af te blussen.

Bekeken wordt of deze optie uitgevoerd kan worden op een manier waarbij het risico voor de hulpverleners zo klein mogelijk wordt gehouden.

 

MAANDAG 24 JULI - 17.00 u.

De brandweer zal vanavond de ingangen van de grotten Cannerberg langs de Muizenberg in Kanne afsluiten met dekzeilen. Doel is om de rookoverlast voor de directe omwonenden te verminderen. Morgenvoormiddag wordt opnieuw bekeken of er andere opties mogelijk zijn, buiten gecontroleerd uitbranden.

Eerder op de dag heeft de brandweer een krachtige tunnelventilator ingezet om zuurstof in de gangen te blazen, om zo de vuurhaard aan te wakkeren. Dit heeft niet het gewenste effect gehad. De tunnelventilator zal nu mee ingezet worden om de rookoverlast voor de directe omwonenden te verminderen.

Vanaf het moment dat de ingangen langs de Muizenberg zijn afgedekt met een dekzeil, zal het watergordijn ook voorlopig buiten gebruik worden gesteld.

In de loop van de dag is er contact geweest met de Nederlandse en Belgische defensie over de mogelijke inzet van materieel dat bestendig is tegen vallende brokstukken. 

Ze waren niet in staat om het gevraagde materieel te leveren omwille van de afmetingen die geschikt om de grot binnen te gaan.

Daarnaast is ook een groevespecialist samen met enkele leden van de brandweer op verkenning geweest in de grot om de stabiliteit na te gaan. De bevindingen worden op dit moment besproken en geanalyseerd. Op basis van deze bevindingen zal morgen worden bekeken of er nog een alternatief scenario mogelijk is. Tot dan blijft gecontroleerd uitbranden de enige optie.  

De Belgische brandweer heeft vanmiddag ook de luchtkwaliteit gemeten in de woningen langs de Muizenberg. Hier zijn er geen CO-waarden vastgesteld. 

 

MAANDAG 24 JULI - 12.00 u.

Vanmorgen is de situatie met betrekking tot de brand in de grotten Cannerberg opnieuw besproken en geëvalueerd. De situatie blijft op dit moment onveranderd, dit wil zeggen dat gecontroleerd uitbranden voorlopig de enige optie is.

Zondagavond heeft de brandweer een waterscherm aangelegd in de ingangen van de grotten langs de Muizenberg in Kanne. Op die manier probeert de brandweer de rookoverlast voor de directe omwonenden te verminderen. Het resultaat is gunstig. Deze maatregel blijft dus gehandhaafd.

De brandweer zet nu ook een krachtige tunnelventilator in, die zuurstof in de gangen zal blazen. Er zal bekeken worden of dit helpt om het hooi sneller gecontroleerd te laten uitbranden. Tijdens deze test zal ook de hitte in de grotten en de stabiliteit gemonitord worden.

Een groevespecialist zal na de test met de tunnelventilator ook de sterkte van de pilaren in de grotten meten, om zo uitsluitsel te geven of het veilig genoeg is om tot bij de hooistapels te geraken met materieel, om zo het hooi alsnog naar buiten te rijden, te spreiden en te blussen.

De situatie wordt van uur tot uur bekeken en geëvalueerd. Ook de luchtkwaliteit wordt op verschillende plaatsen gemeten. De resultaten van deze metingen liggen binnen de normen. Bij rookontwikkeling is er maar één advies: ramen en deuren gesloten houden en het ventilatiesysteem uitschakelen. 

ZONDAG 23 JULI - 19.00 u.

Sinds donderdagavond woedt er een brand in de grotten Cannerberg, aan de Muizenberg in Kanne. De situatie blijft op dit moment onveranderd. Dit wil zeggen dat gecontroleerd uitbranden de enige optie is.

Vanochtend heeft een onbemande robot van een Duitse bedrijfsbrandweer de grotten geïnspecteerd. Op de beelden is duidelijk te zien dat de stapel hooi nog steeds smeult, en dat dit nog enige tijd kan duren. Hoelang valt niet te zeggen.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft luchtmetingen uitgevoerd en de gegevens samen met de Belgische FOD Volksgezondheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid geanalyseerd. Alle resultaten liggen binnen de toegestane normen. Bij langdurig verblijf in de rook kan je last krijgen van irritaties (hoofdpijn, prikkelende ogen of last van de luchtwegen). Daarom blijft het advies: sluit ramen en deuren, zet je ventilatiesysteem af en blijf uit de rook.

Om de aangrenzende woningen tegenover de ingang van de grotten te ontlasten van de rook, worden er door de brandweer waterschermen aangelegd (zie foto in bijlage). Deze watergordijnen worden in de ingangen van de grotten langs de Muizenberg geplaatst. Op die manier probeert de brandweer de rook neer te slaan en zo de overlast voor de directe omwonenden langs de Muizenberg weg te nemen.

De Belgische brandweer zal ook de luchtkwaliteit in het dorp en de woningen langs de Muizenberg blijven monitoren. 

 

ZATERDAG 22 JULI - 18.00 u.

Het uit laten branden van de hooiopslag in de Cannerberg in Maastricht kan nog lang duren. Dit veroorzaakt langdurige rookoverlast. Om die reden meten de hulpdiensten de luchtkwaliteit in de omgeving continu. Dat gebeurt door mobiele meetunits te plaatsen. Als blijkt dat er risico is voor de gezondheid, worden omwonenden meteen gewaarschuwd.

Op dit moment zijn er geen maatregelen nodig. Wel is er overlast van stank. Daarvoor is maar één advies: sluit ramen en deuren en schakel uw ventilatiesysteem uit.

Rond het middaguur hebben de gemeenten Maastricht en Riemst, samen met deskundigen van de hulpdiensten,  besloten om de brand gecontroleerd te laten uitbranden. Dit was de enige optie die overbleef. Voor die tijd zijn alle opties onderzocht om te blussen. Dat bleek niet mogelijk. Blussen leidde tot losraken en omlaag vallen van mergelblokken. Daardoor  werd de situatie te gevaarlijk voor brandweerpersoneel.

 

ZATERDAG 22 JULI - 15.00 u.

Het blussen van de brand is te gevaarlijk vanwege de risico’s voor de hulpverleners. Gecontroleerd uitbranden is nu de enige optie. Dit gaat lang duren.  Het is niet te zeggen hoe lang. Het gebied blijft afgezet in verband met  instortingsgevaar.

Het gangenstelsel is altijd verboden gebied. Toch proberen mensen er wel eens illegaal in te komen. Dat is nu levensgevaarlijk in verband met zware mergelblokken die loskomen en koolmonoxide in de gangen.

Ook de Muizenberg blijft afgesloten voor alle verkeer, ook fietser en voetgangers mogen niet voorbij de afsluiting. De zone van de Muizenberg staat ook onder politietoezicht.

Aan de inwoners van Kanne, Vroenhoven en Maastricht wordt gevraagd om ramen en deuren te sluiten en het ventilatiesysteem uit te schakelen indien een rookpluim in de richting van de woning of het dorp drijft. De rook is schadelijk voor de gezondheid: Blijf_uit_de_rook.pdf

Er komen ook heel wat vragen rond de mergelgrotten aan het Avergat in Kanne, dit gangenstelsel staat los van de grotten aan de Muizenberg. Hier is er dus ook geen schade. Alle activiteiten – zoals rondleidingen en feesten – kunnen er gewoon plaatsvinden.

 

VRIJDAG 21 JULI - 22.30 u.

Er is op dit moment opnieuw een hevige rookontwikkeling, aan de inwoners van Kanne wordt door de brandweer gevraagd om ramen en deuren zoveel mogelijk dicht te houden en uw ventilatiesysteem uit te schakelen. De rook is niet giftig, maar kan de gezondheid schaden: Blijf_uit_de_rook.pdf

VRIJDAG 21 JULI - 21.00 u.

Sinds gisteren woedt er brand in de grotten Cannerberg. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de brand te blussen. Daarom wordt uit voorzorg het hele gebied (ca 2 ha) rondom de grotten en het bovengelegen gebied afgesloten. Dit blijft afgesloten zolang de brand gaande is. Ook de Muizenberg in Kanne bij Riemst blijft afgesloten voor het verkeer De verwachting is dat de rookoverlast nog geruime tijd zal aanhouden en dat er mogelijk stankoverlast is. 

De hulpdiensten van Nederland en België zijn hard aan het werk met de aanpak van deze brand. De leiding van het blussen ligt nu bij de Nederlandse brandweer, bijgestaan door de Belgische brandweer.

De brand is ontstaan in een hooiopslag van 800 m3. De aard van de brand is uniek vanwege dit materiaal in een grottenstelsel, waardoor het moeilijk te blussen is. Dit is de reden dat er is opgeschaald naar Grip3. De gemeente  Maastricht is verantwoordelijk voor het bovengrondse gedeelte, de provincie voor het ondergrondse gedeelte.

Blussen van de brand: stand van zaken

Tot nu toe is het niet gelukt om de brand die ontstaan is in de grotten, te blussen. De situatie is te gevaarlijk voor de brandweermensen. Vanaf nu worden voorbereidingen getroffen voor een zogenaamde technische bluspoging.

Er wordt geprobeerd een zichtsituatie te creëren. Dan kunnen de mergelgrot specialisten bekijken of de situatie veilig genoeg is om een bluspoging te wagen. 

Deze operatie vergt enige tijd. Door het invallen van de duisternis wordt pas morgenvroeg duidelijk of deze technische bluspoging kan worden uitgevoerd.

Afzetting van het gebied

Het gebied blijf afgezet. Burgers mogen zich niet binnen de afzetting  begeven.

Bij de eerste bluspogingen bij de brand in de grotten Cannerberg zijn delen mergelsteen losgekomen,  die naar beneden zijn gevallen. Dat betekent instortingsgevaar in het hele gebied. Ook de Muizenberg in Kanne bij Riemst blijft afgesloten voor het verkeer.

 

VRIJDAG 21 JULI - 10.30 u.

Gisteravond heeft het gebrand in de grotten van de Muizenberg in Kanne. De oude mergelgroeven worden gebruikt als opslagplaats en dierenstalling. De brandweerkorpsen van Maastricht (Zuid-Limburg), Lanaken en Bilzen (Oost-Limburg) waren snel ter plaatse. Of het om een spontane ontbranding gaat van het verse hooi, dan wel om kwaad opzet wordt op dit moment nog onderzocht.

De brandweer zal vandaag – vrijdag 21 juli – en wellicht ook morgen nog moeten nablussen om een heropflakkering van de brand te voorkomen. Hierdoor kan er mogelijk wat minder druk op het leidingwater zijn in Kanne. Alle diensten werken aan een goede oplossing, om het ongemak voor de inwoners van Kanne tot een minimum te beperken. Ook de Muizenberg zal tijdelijk afgesloten worden voor het verkeer, zodat de hulpdiensten zonder problemen hun werk kunnen uitvoeren. Gelieve de omgeving van de Muizenberg dus zoveel als mogelijk te vermijden. Wij danken jullie voor jullie begrip.

De brand gaat ook gepaard met veel rookontwikkeling. Deze rook is niet giftig, maar we adviseren iedereen om zoveel als mogelijk uit de rook te blijven. We geven graag enkele preventietips mee, omdat rook schadelijk kan zijn voor uw gezondheid: Blijf_uit_de_rook.pdf