Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Verkiezingen

25 mei 2014 Federale, regionale en Europese verkiezingen

Resultaten verkiezingen

Je kunt de resultaten van de verkiezingen van het Europees Parlement, de federale Kamer en de regionale verkiezingen voor het Vlaams Parlement nalezen op volgende website: 

http://verkiezingen2014.belgium.be/nl/ 

Stemming bij volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd (zie hieronder).

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven :

- de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest;

- de kiezer die om beroeps- of dienstredenen :
in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever;

- de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven;

- de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;

- de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid;

- de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling;

- de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Het volmachtformulier is gratis verkrijgbaar bij het gemeentebestuur, dat eveneens aanvullende toelichtingen kan geven.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever. 

volmachtformulier

Oproep tot vrijwilligers

Zoals bij alle andere verkiezingen wordt ook nu een beroep gedaan op veel medewerkers.

Alle Belgische kiesgerechtigden kunnen aangeduid worden als bijzitter van een stembureau.

Misschien voel je er iets voor om ook eens deel uit te maken van een stembureau, maar werd je hiervoor nog nooit opgeroepen. Je kunt je nu vrijwillig aanbieden om als bijzitter te fungeren.

Wat is de rol van de bijzitter?

De bijzitter staat de voorzitter van het stembureau bij om de kiesverrichtingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat gebeurt o.m. door het aannemen en teruggeven van identiteitskaarten van de kiezers, oproepingskaarten afstempelen, stembiljetten plooien, ....

Tussen 8 en 13 uur zit u volop in de verkiezingsdrukte. Als tegenprestatie ontvang je een kleine financiële vergoeding en kun je rekenen op een broodjesmaaltijd.

Ben je minstens 18 jaar, kiesgerechtigd en wil je op zondag 25 mei of bij eventueel toekomstige verkiezingen de functie van bijzitter in het stembureau van je kieswijk opnemen?,
Geef je naam en adres door aan de dienst bevolking en je krijgt een bevestiging van je kandidatuur. 

Nuttige websites:

 

Met de website www.verkiezingen.fgov.be wil de FOD Binnenlandse Zaken iedereen uitgebreid informeren over de praktische aspecten van de organisatie van de verkiezingen.

De verschillende tabbladen (‘kiezer’, ‘kandidaat’, ‘media’, …) geven de informatie op overzichtelijke wijze weer en zorgen ervoor dat je snel een antwoord op je vraag kan vinden.

 

Meer informatie:

Dienst Bevolking
Maastrichtersteenweg 2b
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 13
Fax 012 44 03 09
email: valentine [dot] wouters [at] riemst [dot] be