Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Rijbewijs

Het rijbewijs

Opstart rijbewijs in bankkaartmodel

Vanaf 12/03/2013 start de gemeente Riemst met de afgifte van rijbewijzen in bankkaartmodel.
De invoering van het nieuwe rijbewijs is het gevolg van een verplichting die Europa aan haar lidstaten oplegt. Binnen Europa circuleren er op dit moment 110 verschillende rijbewijsmodellen. Het uniforme Europese bankkaartmodel moet daar verandering in brengen. Europa streeft ernaar dat elke lidstaat een rijbewijs aflevert volgens een conform model met vastgelegde veiligheidsvoorzieningen en met een beperkte administratieve geldigheidsduur. Het nieuwe rijbewijs heeft het model van een bankkaart en zal geen chip bevatten. 

Let op: de omwisseling is, voorlopig, nog niet verplicht. Waarschijnlijk gaan de eigenaars van een geldig rijbewijs een oproeping ontvangen die samenvalt met de vernieuwing van de identiteitskaart.
Het nieuwe model heeft een geldigheid van tien jaar. Bij de aanvraag zal de foto en handtekening van uw eID gerecupereerd worden voor het rijbewijs.

Je kan bij ons terecht met alle aanvragen van of inlichtingen over:


- opleiding cat. B
- opleiding voor cat. A3 A- A BE C CE D DE
- rijbewijzen (nieuwe of omwisseling)
- medische schifting
- omwisseling van buitenlandse rijbewijzen
- internationale rijbewijzen
- vervallen van het recht tot sturen
- vakbekwaamheid
...

Meebrengen:

Naargelang de specifieke reden, dien je bepaalde documenten mee te brengen:
(de betekenis van de verschillende codes vind je verderop)

1. eerste rijbewijs: d1 + d2 + d4 en 25,00 euro;
2. omwisseling wegens rijgeschiktheidsattest: d2 + d5 en 25,00 euro;
3. duplicaat bestaand rijbewijs: d2  + d6 en 25,00 euro;
4. uitbreiding van categorie: d1+ d2 + d7 + ev. d5 en 25,00 euro;
5. omwisseling van een nog geldig rijbewijs van de Europese Unie: d2 + d3 + d8 + een eventuele vertaling + 25,00 euro;
Het is ook mogelijk het rijbewijs afgeleverd door een EER-land, voor zijn geldigheidsduur(!), te laten registreren, dit is trouwens kosteloos.
6. omwisseling rijbewijs van buiten de Europes Unie: dit moet meteen bij inschrijving omgewisseld worden voor een Belgisch rijbewijs! Hiervoor kan je best langskomen met het bewuste rijbewijs;
7. aanvraag internationaal rijbewijs d2 + d3 + d9 en 16,00 euro;
8. aanvraag Europees model d2 + d3 + d8 en 25,00 euro.

d1. = ondertekend aanvraagformulier
d2. = uw identiteitskaart
d3. = 1 pasfoto
d4. = uw voorlopig rijbewijs of leervergunning
d5. = rijgeschiktheidsattest groep 2
d6. = aangifteformulier van de politie
d7. = (eventueell) uw voorlopig rijbewijs
d8. = uw huidig rijbewijs
d9= nationaal rijbewijs

Vakbekwaamheid

Wie?

Het bewijs van vakbekwaamheid wordt afgeleverd aan chauffeurs van voertuigen van categorie C of D en die vervoer verrichten als professionele activiteit.

 Wat?

Het bewijs van vakbekwaamheid bewijst dat de bestuurder - na het volgen van een scholing of nascholing – gemachtigd is een voertuig van categorie C of D te besturen in het kader van de professionele activiteit.

 Hoe?

Beschikt de chauffeur over een geldig medisch attest van groep 2 en kan hij een geldig getuigschrift van basiskwalificatie of getuigschrift van nascholing voorleggen, dan wordt op zijn rijbewijs het bewijs van vakbekwaamheid aangebracht. De ambtenaar brengt op het rijbewijs naast de desbetreffende categorie de code 95 (Bewijs van vakbewaamheid) aan, gevolgd door de vervaldatum van de vakbekwaamheid.

Wie is vrijgesteld?

Voor een periode van 7 jaar

  • de houders van een categorie van de groep D, verworven vóór 10 september 2008 werden vrijgesteld voor een periode van 7 jaar. Op 9/9/2015 vervalt deze vrijstelling
  • de houders van een categorie van de groep C, verworven vóór 10 september 2009 werden vrijgesteld voor een periode van 7 jaar. Op 9/9/2016 vervalt deze vrijstelling

Om de verlenging van de vakbekwaamheid te bekomen, zal de bestuurder een getuigschrift van nascholing moeten voorleggen.

Het voorlopige rijbewijs: Opleiding voor cat. B

1. voorlopig rijbewijs 36 maanden met begeleider
Vanaf 17 jaar

meebrengen:
- ondertekend aanvraagformulier waarop slaagdatum voor theorie staat en waarop je begeleider (s) getekend hebben
- identiteitskaart
- 25 euro

2. voorlopig rijbewijs (18 maanden zonder begeleider)
Vanaf 18 jaar

meebrengen:
- ondertekend aanvraagformulier waarop slaagdatum voor theorie staat
- identiteitskaart
- 25 euro
- getuigschrift van onderricht (20 uur praktische rijopleiding)

 De voorlopige rijbewijzen worden in bankkaartmodel afgeleverd vanaf 01/10/2013.

Het voorlopige rijbewijs: Opleiding voor cat. A3 A- A BE C CE D DE

Het voorlopig rijbewijs voor al deze categorieën is een model 3
Vanaf 18 jaar, categorie A3 vanaf 16 jaar, categorie A en CE vanaf 21 jaar

meebrengen :
- ondertekend aanvraagformulier waarop slaagdatum voor theorie staat
- identiteitskaart
- 25 euro

T.a.v. de Nederlandse inwoners:

Bij verlies van een niet-geregistreerd rijbewijs of
Bij de omwisseling van een verlopen Nederlands rijbewijs 

Moet je zorgen voor : een echtheidsverklaring
Hoe bekomen?
tel 0031/900 07 39
of
fax 0031/598 69 92 89
of
schrijf naar : Postbus 9000, Skager Rak 10, 9640 HA Veendam
of
http://www.rdw.nl/het rijbewijs/uw rijbewijs in het buitenland/echtheidsverklaring
Je krijgt dan de nodige inlichtingen en de mogelijkheid het aanvraagformulier voor een echtheidsverklaring te downloaden.

Met deze echtheidsverklaring + 1 recente pasfoto + € 25.00 kan je dan bij ons een nieuw rijbewijs bekomen. 

Nuttige documenten

Nuttige websites:

Een interessante website i.v.m. de wetgeving op de rijbewijzen:
 www.wegcode.be

Voor meer inlichtingen (vb. voorwaarden begeleider):
www.mobilit.fgov.be (weg/rijbewijs/burgers/rijopleiding/schematische voorstelling)

Een website met o.a. de theorie voor de diverse rijbewijzen, uitleg praktijkexamen, oefeningen en een helpforum:
www.gratisrijbewijsonline.be

 

Meer informatie:

Dienst bevolking
Maastrichtersteenweg 2b
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 12
Fax 012 44 03 09
email: eveline [dot] neven [at] riemst [dot] be

Comments