Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Huwelijk/wettelijk samenwonen

Huwelijksaangifte

Waar?

Het huwelijk kan enkel voltrokken worden voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand waar de akte van de huwelijksaangifte is opgemaakt.
En de aangifte van het huwelijk moet gebeuren in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten inschrijven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Vereiste documenten?

1. Indien de huwelijkskandidaat in België geboren is en de akten nodig voor het dossier in België zijn overgeschreven dan worden volgende documenten door de gemeente aangevraagd en verzameld:

- een eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte;
- een bewijs van identiteit (kopie paspoort, identiteitskaart,…);
- bewijs van ongehuwde staat;
- ben je uit de echt gescheiden: een voor eensluidend verklaard afschrift van de overschrijving van het echtscheidingsvonnis;
- bent je weduwe(naar): een voor eensluidend afschrift van de overlijdensakte;
- indien nietigverklaring vorig huwelijk : een eensluidend afschrift van de overschrijving van het vonnis tot nietigverklaring;
- bewijs van inschrijving in bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of bewijs van actuele verblijfplaats.

Door de partners zelf mee te brengen:
- de identiteitskaarten van beide partners;
- indien je getuige(n) neemt: een kopie van de identiteitskaarten van de getuige(n);
- ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat er door de betrokkene voldaan is aan de door de wet gestelde voorwaarden om een huwelijk te mogen aangaan.

2. Voor niet-Belgen of Belgen in het buitenland geboren, gehuwd of echtgescheiden die willen huwen in België gelden andere voorschriften maar de documenten die voorgelegd moeten worden zijn hetzelfde als voor Belgen (met uitzondering van het bewijs van gewoonterecht):
- Je moet zelf de akten (geboorteakte en/of overlijdensakte/echtscheidingsakte) aanvragen in het betreffend land bij de betrokken gemeente/stad.
- Indien je nog ingeschreven bent in het buitenland moet je ook zelf zorgen voor het bewijs van ongehuwde staat, bewijs van woonst, identiteit en nationaliteit.

Belangrijk:
Alle documenten mogen ook niet ouder zijn dan 6 maanden op de dag van aangifte.
Deze buitenlandse documenten moet gelegaliseerd zijn en vertaald door een beëdigd vertaler.

Legalisatie: documenten die in een ander land zijn uitgereikt of via het consulaat van een ander land zijn onderworpen aan de voorschriften van de legalisatie. Er zijn verschillende vormen van legalisatie:
Voor sommige landen is een legalisatie vereist op de ambassade of het consulaat van België in het land van herkomst, voor andere landen volstaat een apostille afgeleverd door de lokale overheid. Tenslotte zijn bepaalde landen ook vrijgesteld van legalisatie.Om te weten of en hoe je document moet gelegaliseerd worden zie: www.diplomatie.be

Vertaling: documenten opgesteld in een vreemde taal moeten vertaald worden in het Nederlands (Riemst behoort tot het Nederlands taalgebied) door een beëdigd vertaler. De handtekening van de vertaler moet gelegaliseerd worden bij de rechtbank van zijn woonplaats. Via de website van de provincie Limburg vind je beëdigde vertalers bij jouw in de buurt.

Wanneer?

De aangifte van het huwelijk kan alleen gebeuren als alle documenten aanwezig zijn.
Het huwelijk zelf kan ten vroegste voltrokken worden vanaf de 14de dag na de aangifte en ten laatste 6 maanden na de aangifte.

Uitstel huwelijksvoltrekking

Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand een vermoeden heeft dat er niet voldaan is aan de voorwaarden om een huwelijk aan te gaan, kan hij het huwelijk uitstellen voor bijkomend onderzoek, ten hoogste voor een termijn van twee maanden vanaf de door de huwelijkskandidaten vooropgestelde huwelijksdatum.

Weigering huwelijksvoltrekking

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de beginselen van de openbare orde. Weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand de voltrekking van het huwelijk, dan brengt hij onmiddellijk de betrokkenen van zijn gemotiveerde beslissing op de hoogte en deelt hij de beroepsmogelijkheden die door de betrokkenen kunnen aangewend worden mee.
Voor meer info wendt u zich tot de dienst Burgerlijke Stand.

Huwelijk

Voorwaarden

- Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of hetzelfde geslacht (zie volgende item);
- Niemand mag een huwelijk aangaan voor hij/zij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. De jeugdrechtbank kan, om gewichtige redenen, ontheffing van de leeftijdsvereiste verlenen;
- Men mag geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste;
- Het huwelijk is verboden tussen bepaalde (bloed)verwantschappen. In sommige gevallen kan de Koning om gewichtige redenen ontheffing van de verbodsbepalingen verlenen. Een huwelijk waarvoor er verbodsbepalingen bestaan dat toch voltrokken wordt zonder koninklijke machtiging is ongeldig of kan ongeldig verklaard worden. Het is dus in uw eigen belang het bestaan van bloed- of aanverwantschap te melden bij de aangifte van uw huwelijk.

Het huwelijk heeft van rechtswege geen enkel gevolg voor de nationaliteit.

Het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht

Sinds 1 juni 2003 is het in België mogelijk dat twee personen van hetzelfde geslacht in het burgerlijk huwelijk treden. Dit werd op basis van de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van het hetzelfde geslacht mogelijk.

Wanneer twee personen van hetzelfde geslacht met elkaar in het huwelijk treden, wordt hun verbintenis volledig gelijkgeschakeld met die van heterokoppels, De belastingsaangifte, het erfrecht of een echtscheidingsprocedure, zijn dus hetzelfde. Er is slechts één uitzondering de gevolgen van het huwelijk op de afstamming zijn niet van toepassing.

Niet onbelangrijk: het homohuwelijk afgesloten in België wordt mogelijk niet in het buitenland erkend. De echtgenoten hebben er belang bij zich goed te laten adviseren over hun juridisch statuut indien zij zich in het buitenland vestigen of indien zij vermogens- of andere belangen hebben of verwerven in het buitenland. 

 

Wanneer en waar?

De gemeente Riemst voltrekt huwelijken op volgende uren:
maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag: 10.00 u. - 12.00 u. en 13.30 u. - 16.00 u.
zaterdag: 10.00 u. - 14.00 u.

De ambtenaar van de burgerlijke stand voltrekt het huwelijk. Dat kan gebeuren op 2 locaties:

- in de raadzaal van het gemeentehuis: kostprijs 40 euro (kost voor het trouwboekje en administratie)
- in de grotten van Kanne (Avergat):  kostprijs 40 euro (voor het trouwboekje en administratie)+100 euro voor de zaal.

 

Cadeaubon bij voorhuwelijkssparen

Er wordt een gemeentelijke premie in de vorm van cadeaubonnen toegekend aan personen die aan voorhuwelijkssparen hebben gedaan.
Op voorlegging van het bewijs van het gespaarde bedrag worden de cadeaubonnen overhandigd.
De cadeaubonnen hebben een totale waarde van 30 euro.

Kostprijs

Een wettelijk huwelijk kost 40 euro.

Nuttige websites

Wettelijke samenwoonst

Door een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je, net als gehuwden, een bepaalde wettelijke bescherming van je eigendom en gezinslasten. Het staat zowel open voor (homo- of heterosexuele) partners, als voor niet-partners, zoals familieleden, vrienden, kennissen enz. 
Hieronder vindt u een vergelijking tussen een wettelijke samenwoonst, een huwelijk en gewoon samenwonen op hetzelfde adres.
Naast de wettelijke registratie kunt u overwegen een samenlevingscontract bij een notaris te laten vastleggen.

Voorwaarden voor wettelijke samenwoonst:
- niet gehuwd zijn;
- juridisch bekwaam zijn;
- niet gebonden door een andere wettelijke samenwoonst;
- op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

De wettelijke samenwoonst houdt op te bestaan bij:
- huwelijk;
- overlijden;
- onderlinge toestemming;
- eenzijdige beslissing van een van de partijen.

Voor een wettelijke registratie van samenwoning komt u, samen met uw partner, naar de dienst Bevolking.
U brengt mee:
- identiteitsbewijs;
- eventueel afschrift samenlevingscontract.

U krijgt een ontvangstbewijs van de registratie mee.

Meer informatie

Dienst Burgerlijke Stand
Maastrichtersteenweg 2 b - 3770 Riemst
Tel: 012 44 03 11 
Fax: 012 44 03 09
mail: eveline [dot] neven [at] riemst [dot] be