Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Akten & attesten

Akten

De registers van de burgerlijke stand bevatten de feiten die verband houden met :

 • de geboorte (afstamming, naamgeving, nationaliteit, adoptie, ...);
 • het huwelijk (echtscheiding, wijziging huwelijksvermogenstelsel, ...);
 • het overlijden.

Wie kan het aanvragen?

1. Iedereen kan (ook over iemand anders) uittreksels van akten waarin geen melding wordt gemaakt van de afstamming (=vermelding vader of moeder) of een afschrift van een akte van meer dan 100 jaar oud krijgen.

2. Volgende personen kunnen een afschrift of een uittreksel met vermelding van de afstamming, van akten van minder dan 100 jaar verkrijgen (er is geen volmacht nodig van betrokkene):

 • openbare overheden
 • de personen op wie de akte betrekking heeft
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • de wettelijke vertegenwoordiger
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • de erfgenamen
 • de notaris en de advocaat in opdracht van belanghebbende en uit beroepshoedanigheid.

Als bovenstaande personen verhinderd zijn, kan er eventueel iemand in hun plaats naar het loket komen, op voorwaarde dat die persoon het volgende meebrengt:

 • een eigenhandig geschreven en ondertekende volmacht door de persoon op wie de akte betrekking heeft EN
 • een fotokopie van de identiteitskaart van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

 

3. Andere personen kunnen pas een afschrift (kopie) of een uittreksel van een akte van minder dan 100 jaar met vermelding van de afstamming verkrijgen als zij daartoe toestemming krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en zij doen blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben. Deze toestemming wordt verleend zonder enige vorm van proces en zonder kosten.

Waar?

Uittreksels uit de geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakte moet je steeds aanvragen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de geboorte of het huwelijk heeft plaatsgehad.

Een uittreksel uit de overlijdensakte kun je verkrijgen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden.

Hoe?

Via het E-loket

Aanvraag aan het loket:
Onmiddellijke levering tenzij het document gelegaliseerd moet worden om in het buitenland te gebruiken.

Wat vermeld je aan het loket?

 • De naam en voornaam van de persoon op wie de akte betrekking heeft en naargelang van de gevraagde akte:
               geboorteakte: de geboortedatum en -plaats
               huwelijksakte: de huwelijksdatum en -plaats
               overlijdensakte: de overlijdensdatum en -plaats
               echtscheidingsakte: de datum van echtscheiding of huwelijk

Schriftelijk aanvragen
Je schrijft een brief naar:

Gemeente Riemst
dienst Burgerlijke Stand
Maastrichtersteenweg 2 b - 3770 Riemst
evy [dot] reynders [at] riemst [dot] be

Wat vermeld je in de brief?

 • De naam en voornaam van de persoon op wie de akte betrekking heeft en naargelang van de gevraagde akte:
        geboorteakte: de geboortedatum en -plaats
        huwelijksakte: de huwelijksdatum en -plaats
        overlijdensakte: de overlijdensdatum en -plaats
        echtscheidingsakte: de datum van echtscheiding of huwelijk
 • Adres waar het uittreksel moet naartoe gestuurd worden
 • Reden van de aanvraag en relatie tot de betrokkene (zo kan de Burgerlijke stand uitmaken of er een uittreksel met of zonder vermelding van afstamming wordt opgestuurd).

Kosten?

Gratis

Attesten

De uittreksels uit het bevolkings- en vreemdelingenregister bevatten vooral gegevens over het adres, de gezinssamenstelling, nationaliteit en alle feiten die in het bevolkings- en vreemdelingenregister zijn opgenomen en waarvan je de huidige toestand of historiek moet bewijzen.

 • samenstelling gezin
 • bewijs van woonst
 • bewijs van leven
 • uittreksel uit het strafregister
 • bewijs van nationaliteit (enkel voor Belgen!)
 • orgaandonatie
 • laatste wilsverklaring
  ...

Alle attesten, getuigschriften en uittreksels worden gratis afgeleverd.

Waar?

Uittreksels uit het bevolkingsregister moet u steeds aanvragen bij de dienst Bevolking van de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wie?

 • De betrokkene, zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd van een minderjarige) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,...) kan schriftelijk of aan het loket een uittreksel vragen.
 • Derden (elke persoon, publieke of private instelling) kunnen enkel een uittreksel verkrijgen op gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend verzoek wanneer dit wettelijk is toegestaan.
 • Een echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende kan een uittreksel schriftelijk aanvragen of aan het loket (dus zonder volmacht) als hij/zij ingeschreven is op hetzelfde adres. De aanvraag moet via volmacht gebeuren als de echtgeno(o)t(e) niet ingeschreven is op hetzelfde adres.

Hoe?

 • U kunt het uittreksel aanvragen aan het loket.
 • U kunt het schriftelijk aanvragen minst toevoeging van een motivering en een kopie van de identiteitskaart.
 • Via het E-loket 

Kosten?

Gratis

Mijn bevolkingsdossier online raadplegen.

Via de website http://www.mijndossier.rrn.fgov.be kunt u als burger met behulp van uw elektronische identiteitskaart uw gegevens in het Rijksregister raadplegen, zien wie de gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije 6 maanden en een aantal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen.

attest van erfopvolging

De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is midden 2009 afgeschaft. Dit betekent dat de gemeente niet langer bevoegd is terzake.
Dit attest wordt nu afgeleverd door het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene of een notaris.
Raadpleeg onderstaand document voor meer informatie.

Eensluidend verklaren

Het eensluidend verklaren van een afschrift betekent dat een bevoegde overheidsdienst schriftelijk bevestigt dat een kopie van een bepaald document gelijk is aan het origineel ervan (bijvoorbeeld een diploma). Het heeft dan ook dezelfde waarde als het origineel. 
Daarom moet u steeds het origineel samen met de kopie voorleggen. 

Wat kan niet?
- Voor anderstalige documenten (uitgezonderd Duitse of Franstalige) moet u ook een vertaling, gemaakt door een beëdigd vertaler, bij u hebben;
- Een kopie van een identiteitstskaart, reispas of rijbewijs kan niet, tenzij u een geldig schriftelijk bewijs hebt van de noodzaak ervan of voor een naturalisatiedossier voor het bekomen van de Belgische nationaliteit;

-
Afschriften van authentieke akten (notaris, burgerlijke stand, arresten en vonnissen van rechtbanken) komen niet in aanmerking. Deze afschriften kan u aanvragen bij de houder van de authentieke akten. 

Ter info:
Vanaf 31 maart 2004 is de eensluidendverklaring van een kopie met het origineel niet meer nodig voor de Federale instellingen(zoals de NMBS, De Post, Belgacom, enz.), de openbare instellingen die ervan afhangen (zoals de RSZ, RIZIV, RVA, enz.)  en de Vlaamse overheidsdiensten en (gemeenschaps)scholen. Het volstaat dan om een goed leesbare kopie van het origineel af te geven aan de bestemmeling.

 

Dit is gratis.

 

Nuttige documenten:

Meer info?

dienst Bevolking
Maastrichtersteenweg 2 b - 3770 Riemst
tel. 012 440 311
fax 012 440 309
email: bevolking [at] riemst [dot] be