Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Adreswijziging

Adreswijziging binnen België

Adreswijziging binnen de gemeente

Binnen 8 werkdagen nadat je binnen de gemeente een andere woning hebt betrokken, moet je hiervan aangifte doen bij de dienst Bevolking.

Wanneer een heel gezin verhuist, mag één gezinslid de aangifte doen.
Wanneer 2 personen voor het eerst gaan samenwonen op eenzelfde adres moeten beiden zich aanbieden.
De niet-ontvoogde minderjarige die de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat, moet bij de aangifte vergezeld zijn door de persoon die het gezag over hem uitoefent.

De datum van inschrijving in de gemeente is vanaf 01/07/2010 de datum waarop je de aangifte van de adreswijziging komt melden.
De dienst Bevolking vraagt na de inschrijving het dossier op in je vorige gemeente.

Adreswijziging naar een andere gemeente

Wanneer je naar een andere gemeente verhuist, moet je dit melden bij de dienst Bevolking van je nieuwe verblijfplaats.

Een afmelding bij de oude gemeente is dan niet nodig. Indien je naar het buitenland verhuist is een afmelding in de oude gemeente wel nodig (zie volgend punt).

Na de aangifte

Om de aangifte van je adreswijziging te toetsen aan de werkelijkheid, komt een politieagent - binnen de 8 werkdagen volgend op je aangifte - ter plaatse een kijkje nemen en een kort administratief verslag opstellen.
De wijkagent overhandigt je een document waarmee je een viertal dagen na de woonstcontrole naar de dienst bevolking terugkeert.
Het nieuwe adres wordt bijgewerkt op:
- het inschrijvingsbewijs van de auto;
- de elektronische identiteitskaart/Kids-ID/elektronische vreemdelingenkaart met behulp van de pincode en in sommige situaties ook de pukcode.
Situatie 1:
De eID uitgegeven vanaf 01/03/2014
De kids-ID uitgegeven vanaf 27/05/2014
De verblijfskaart voor EU-burgers uitgegeven vanaf 25/06/2014
De verblijfskaart voor niet-EU-burgers uitgegeven vanaf 09/10/2014
Voor deze identiteitsdocumenten heeft u naast de pincode ook de pukcode nodig om een adreswijziging op het identiteitsdocument uit te voeren! 

Situatie 2:
De eID uitgegeven voor 01/03/2014
De kids-ID uitgegeven voor 27/05/2014
De verblijfskaart voor EU-burgers uitgegeven voor 25/06/2014
De verblijfskaart voor niet-EU-burgers uitgegeven voor 09/10/2014
Voor deze identiteitsdocumenten verandert er niets en volstaat de pincode voor een adreswijziging.

Daarna kan je het nieuwe adres ook doorgeven aan andere instanties zoals water-, gas en elektriciteitsmaatschappij, werkgever, ... .

Raadpleeg zeker eens onze verhuisbrochure die je gratis kan bekomen aan het onthaal.

 

De adreswijziging: vereenvoudigde procedure!

Als je van adres veranderde, moest je dit tot voor kort persoonlijk aan het loket melden. In het kader van de administratieve vereenvoudiging kan nu ook een melding van adreswijziging schriftelijk, per fax of elektronisch gebeuren:
mail: bevolking [at] riemst [dot] be
fax: 012 44 03 09 t.a.v. dienst Bevolking
Gemeentebestuur Riemst, dienst Bevolking, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst
of via het e-loket.

De enige voorwaarde die wordt gesteld, is dat je je voldoende identificeert door de vermelding van je persoongegevens, je rijksregisternummer en een kopie van je identiteitskaart.

Adreswijziging naar het buitenland

Bij een verhuis naar het buitenland moet je dit ten laatste de dag voor je vertrek melden bij de dienst Bevolking. Je ontvangt een document, model 8 genaamd, dat je nodig hebt om je aan te melden in je nieuwe woonplaats in het buitenland. Op je Belgische identiteitskaart wordt de afschrijving naar het buitenland vermeld, vergeet je pincode niet mee te brengen.
Niet-Belgen moeten hun verblijfsvergunning afgeven.

Voor meer info zie de website van Vlamingen in de wereld: www.viw.be

Zorgwonen

We spreken van een zorgwoning wanneer binnen een bestaande woning een kleinere woongelegenheid wordt ingericht zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Zorgwonen geeft deze mensen de mogelijkheid om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving of bij familie te blijven wonen. Ouderen kunnen intrekken bij hun kinderen of omgekeerd. Ook de opvang in huis van een persoon met een beperking kan een vorm van zorgwonen zijn.

Voorwaarden
Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:
- In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd én
- De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning én
- De ondergeschikte wooneenheid, zonder de gedeelde ruimten, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning én
- De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s) én
- in de ondergeschikte wooneenheid wonen:
              1. ofwel ten hoogste twee oudere personen (van 60 jaar of ouder)
              2. ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen:
                    - personen met een handicap;
                    - personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de
                     Vlaamse zorgverzekering;
                    - personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen.

Procedure
Wie een zorgwoning wil inrichten moet dit met een meldingsformulier en een plan waarop aangeduid staat waar de hulpbehoevende gaan wonen aangeven bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Riemst. Wanneer de gemeente de aanvraag aanvaardt kan u zich aanmelden bij de dienst bevolking om de adreswijziging aan te geven. Het grote verschil met gewoon inwonende ouderen of zorgbehoevenden is dat ze als een apart gezin beschouw worden. Zo krijg je dus uitzonderlijk twee gezinshoofden op één en hetzelfde adres.

Vergunning nodig?
Het maken van een zorgwoning is vrijgesteld van de vergunningsplicht, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen het bestaande bouwvolume. De vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning geldt ook wanneer constructieve werken nodig zijn. In dat geval geldt de stedenbouwkundige meldingsplicht. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van het meldingsformulier zorgwonen dat u hieronder vindt.
Wordt de woning uitgebreid, dan geldt de vrijstelling niet. Een stedenbouwkundige vergunning is dan nodig.

Na het beëindigen van de zorgsituatie
Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug aangewend wordt voor de huisvesting van 1 gezin, dan moet dit gemeld worden aan de dienst ruimtelijke ordening.

Voor meer informatie over zorgwonen: www.ruimtelijkeordening.be 

meldingsformulier zorgwonen

Niemand vergeten?

Niemand begrijpt hondentaal. Daarom is het belangrijk dat uw hond is gechipt en correct geregistreerd in DogID. Deze databank registreert de gegevens van de verantwoordelijke van elke hond. Als uw hond verloren loopt, kan men u sneller contacteren.
Natuurlijk moeten uw gegevens correct en up-to -date zijn in DogID. Als u verhuist, moet u daarom de nieuwe adresgegevens doorgeven. Dit kan via de website www.dogid.be. Klik op de afbeelding om naar de website te gaan.

Meer informatie:

Dienst Bevolking
Maastrichtersteenweg 2b
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 11
Fax 012 44 03 09
email: eliane [dot] theunissen [at] riemst [dot] be