Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Adoptie

Adoptie

De tussenkomst van de gemeente bij adoptie is beperkt tot de inschrijving van het adoptiekind in het bevolkingsregister en de overschrijving van het adoptievonnis en/of de geboorteakte in de registers van de burgerlijke stand.

De verschillende stappen

Het verloop verschilt naargelang het om een binnenlandse of interlandelijke adoptie gaat:

Vóór de start van de adoptieprocedure moeten kandidaat-adoptanten een voorbereiding hebben gevolgd. Een verzoek tot inschrijving voor de voorbereiding moet worden bezorgd aan de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap (www.adoptions.be; www.kindengezin.be; www.dglive.be);

De rechtbank beoordeelt vervolgens de geschiktheid van de personen die wensen te adopteren, inzonderheid op grond van een maatschappelijk onderzoek.

De rechtbank neemt ook de adoptiebeslissing. De jeugdrechtbank is bevoegd wanneer de geadopteerde minderjarig is. De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd wanneer de geadopteerde meerderjarig is;

Matching bestaat erin een relatie tot stand te brengen tussen een kind en bepaalde ouders. Zo worden voor een kind adoptieouders voorgesteld. De matching is toevertrouwd aan door de gemeenschappen erkende organen of de centrale autoriteit van de gemeenschap zelf. Er is geen matching wanneer de adoptant het te adopteren kind reeds kent, bijvoorbeeld in het kader van een adoptie binnen de familie;

De adoptiebeslissing wordt genomen hetzij door een Belgische rechtbank in het kader van een binnenlandse adoptie (of in uitzonderlijke gevallen in het kader van een interlandelijke adoptie), hetzij door een buitenlandse rechtbank in het kader van een interlandelijke adoptie. In het laatste geval wordt de buitenlandse procedure toegepast en spreekt de rechter de adoptie pas uit nadat alle voorwaarden van de in het buitenland geldende wet in acht zijn genomen;

In het kader van een interlandelijke adoptie moet de in het buitenland verkregen adoptiebeslissing worden erkend door de federale centrale autoriteit. Deze autoriteit maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. Deze erkenning biedt de ouders de mogelijkheid een paspoort of visum te verkrijgen voor het kind. De ouders moeten vóór hun vertrek bij deze autoriteit de nodige formaliteiten regelen indien de vereiste documenten reeds in hun bezit zijn. Wanneer dit niet het geval is, wordt voorzien in een procedure per fax via de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst;

Er is voorzien in begeleiding na de adoptie bij door de gemeenschappen erkende organen;
Op grond van de beslissing tot erkenning van de federale centrale autoriteit kan het kind worden ingeschreven in het bevolkingsregister. Indien het kind Belg is, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand overgaan tot overschrijving van de akten van de burgerlijke stand op grond van het door de federale centrale autoriteit aan de adoptanten afgegeven bewijs van registratie.

Adoptie door partners van hetzelfde geslacht

Op 20 april 2006 werd in België ook het adopteren van kinderen door mensen van hetzelfde geslacht wettelijk geregeld.

Er is echter een grote 'maar': buitenlandse adoptie door homo en lesbische koppels blijft in de praktijk zo goed als onmogelijk omdat dan niet de Belgische wetgeving van toepassing is. 

Meer informatie:

Kind & Gezin
Hallepoortlaan 26 - 1060 Brussel
Tel. 078 15 01 00

Dienst bevolking
Maastrichtersteenweg 2b
3770 Riemst
Tel. 012 44 03 11
Fax 012 44 03 09
email: evy [dot] reynders [at] riemst [dot] be

Comments